OC Przewoźnika Drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, zarówno przewożącego towary w kraju jak i poza granicami Polski. W przypadku szkody, ubytku lub utraty w przewożonym mieniu, odszkodowanie wypłacane jest właścicielowi tego mienia. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo finansowe przewoźnika, który bez takiej polisy narażany byłby na ryzyko samodzielnego pokrycia wszystkich strat. Ponadto, OC Przewoźnika wymagane jest przez zleceniodawców (spedytorów), aby móc w ogóle otrzymać zlecenie przewozu.

Suma gwarancyjna OCPD

Im wyższa jest suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jakie wypłaci ubezpieczyciel, tym składka jest wyższa. Sumy gwarancyjne na ogół podawane są w dolarach (USD) lub Euro. Określając sumę gwarancyjną, warto mieć na uwadze wartość przewożonych towarów. 

OCPD w ruchu krajowym

Przy ocenie, jaką sumę wybrać, należy rozsądnie ocenić wartość najdroższego ładunku, jaki spodziewamy się przewozić. Suma gwarancyjna nie powinna być od tej wartości niższa. Nie ma więc sensu kupować drogiej polisy, jeżeli przewozimy węgiel czy materiały budowlane. Warto się zabezpieczyć, jeżeli przewozimy elektronikę i inne wartościowe ładunki.
Przy większej ilości pojazdów należy wziąć pod uwagę wystąpienia w krótkim czasie kilku zdarzeń i sumę gwarancyjną odpowiednio zwiększyć.

OCPD w ruchu międzynarodowym

W ruchu międzynarodowym, oprócz wartości przewożonego ładunku, istotna jest jego waga oraz fakt wpisania wartości ładunku do listu przewozowego. 

Jeżeli wartość ładunku nie została wpisana do listu przewozowego to art. 23 Konwenci CMR określa górną granicą odpowiedzialności przewoźnika tak, że odszkodowanie nie może przekraczać 12,84 USD (9, 39 Euro) za kilogram brakującej wagi brutto. (wg kursów z dnia 29.01.2014 tj 1SDR = 1,541016575 USD i 1SDR= 1,12698375 EUR)
Przyjmując maksymalny ładunek 24 t to kwota, do której odpowiada przewoźnik wynosi 24.000 kg x 9,39 Euro = 225 307 Euro

Jeżeli więc nadawca nie wpisał do listu przewozowego wartości ładunku to w przypadku jego utraty przewoźnik odpowiada wyłącznie do obliczonej wyżej kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku utraty towaru przewoźnik odpowiada również za zapłatę cła i innych wydatków poniesionych w związku z przewozem towaru. Dlatego do obliczonej kwoty warto dodać kwotę, która te koszty pokryje.
Można więc przyjąć, że kwota 300 000 Euro byłaby wystarczająca. W przypadku przewozu towarów droższych, gdy nadawca wpisuje ich wartość do listu przewozowego można się doubezpieczyć i podnieść wartość sumy gwarancyjnej. Warto też pamiętać, że ograniczenie kwotowe nie obowiązuje, gdy szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa przewoźnika.
Jeżeli przewoźnik dysponuje większą ilością pojazdów to taka polisa może nie być dla niego wystarczająca ze względu na ryzyko wystąpienia kilku zdarzeń w zbliżonym czasie. Suma gwarancyjna pozwoli na wypłatę odszkodowania za 1 zdarzenie a pozostałe obciążą przewoźnika.

Przykład 1
Przewoźnik ma polisę OCP w ruchu międzynarodowym na sumę ubezpieczenia 300 000 Euro.
Przewozi towar o wadze 24 000 kg i o wartości 250 000 Euro.

Górna granica odpowiedzialności przewoźnika, zgodnie z art. 23.3 konwencji CMR, to:
24 000 kg x 8,33 SDR = 108 290 SDR tzn. 225 307 Euro.
Na terenie Rosji nastapiła szkoda całkowita, naliczone zostało cło za wwieziony towar w wysokości 80 000 Euro.
Odpowiedzialność przewoźnika wzrosła do kwoty 225 307 + 80 000 Euro = 305 307 Euro. Polisa pokryje koszty w wysokości 300 000 Euro, pozostałą kwotę zapłaci przewoźnik.

Przykład 2
Przewoźnik ma polisę OCP w ruchu międzynarodowym na sumę ubezpieczenia 300 000 Euro.
Przewozi towar o wadze 24 000 kg i o wartości 350 000 Euro.

Zleceniodawca – nadawca nie zadeklarował wartości w liście przewozowym CMR.
Górna granica odpowiedzialności przewoźnika, zgodnie z art. 23.3 konwencji CMR, to:
24 000 kg x 8,33 SDR = 108 290 SDR tzn. 225 307 Euro.
Nastąpiła szkoda całkowita. Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona kwotą 225 307 Euro, która zostanie pokryta z polisy. Pozostała kwota jest stratą nadawcy

Koszt polisy OCPD

W dużym uproszczeniu, kosz polisy OCPD dla nowego przewoźnika, powinien zamknąć się w kwocie 1.000 zł. 

Przy rozwiniętym biznesie, oprócz sumy gwarancyjnej, na wysokość składki, wpływ mają:

Wysokość planowanych przychodów. 

Im więcej jest samochodów w firmie i im więcej one jeżdżą, tym większe są przychody przewoźnika ale też rośnie ryzyko wystąpienia szkody. Zakład ubezpieczeń do właściwej oceny ryzyka pyta właśnie o przychody netto firmy z działalności transportowej – oddzielnie dla OCPD w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Rodzaj przewożonych ładunków

Szkoda w przypadku towarów drogich (RTV, alkohol itp.) będzie większa niż w przypadku towarów tańszych (np. cegły). Stąd we wniosku pojawiają się pytania o rodzaj przewożonych ładunków. Jeżeli ich nie wpiszemy to w przypadku szkody ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.

Ryzyka dodatkowe

Na cenę polisy wpływają również ryzyka dodatkowe. Kosztowną opcją jest ubezpieczenie się od ryzyka szkody powstałej wskutek rabunku/rozboju. W różnych zakładach ubezpieczeń zwiększa to składkę od 25 do 80%. Jeżeli będziesz chciał z tej opcji zrezygnować, upewnij się, że Twój zleceniodawca (np. spedycja) takiej klauzuli nie wymaga.
W OCPD międzynarodowym dodatkowym ryzykiem jest też transport do krajów podwyższonego ryzyka. W większości towarzystw należą do nich państwa powstałe z byłego ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia) a także Turcja.

Klauzula postojowa

Zawierając ubezpieczenie OCPD szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na możliwość parkowania naszego pojazdu poza parkingami strzeżonymi, np. w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych bądź spożycia posiłku.
W większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość zastosowania takiej klauzuli bądź rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi.

Poniżej przykładowy zapis w warunkach ubezpieczenia:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi, w sytuacji braku możliwości pozostawienia środka transportu na parkingu strzeżonym, o ile z umowy przewozu, ze zlecenia przewozowego ani z instrukcji przewozu nie wynika zakaz parkowania poza parkingami strzeżonymi. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie tej klauzuli udzielona jest wyłącznie gdy postój środka transportu odbywa się w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji w miejscu oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych instytucji o ile postój wynika z:

  1. przepisów o czasie pracy kierowców,
  2. tankowania paliwa lub uzupełniania innych płynów eksploatacyjnych,
  3. zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
  4. spożywania posiłku,
  5. braku możliwości przekazania towaru odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy.