Regulamin

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z )

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Getruck Sp. z o.o. z siedzibą: 75-017 Koszalin, ul. Andersa 22, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457300, NIP 6692519022, Regon 321358598:

a.    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b.    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Elektronicznych kanałów dostępu;

c.    sposób ochrony danych osobowych;

d.    zasady obsługi umów ubezpieczenia;

e.    tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a.    Elektroniczny kanał dostępu – systemy teleinformatyczne i rozwiązania techniczne, które umożliwiają korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składanie przez Użytkownika dyspozycji dotyczących umów ubezpieczenia (również zawieranie umów ubezpieczenia) za pomocą urządzeń operujących w sieci telefonicznej;

b.    OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. OWU są udostępniane nieodpłatnie. Użytkownik może je swobodnie odczytać, wydrukować lub zapisać ich wersję elektroniczną na własnym komputerze lub innym urządzeniu telekomunikacyjnym;

c.    Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

d.    Ubezpieczający – osoba fizyczna lub prawna zawierająca umowę ubezpieczenia; 

e.    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

f.    Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Getruck a Ubezpieczającym;

g.    Usługa – usługa świadczona przez Getruck lub Zakład Ubezpieczeń w zakresie udostępnienia systemu na indywidualne żądanie Użytkownika drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS lub MMS;

h.    Użytkownik – każda osoba korzystająca z Elektronicznego kanału dostępu;

i.    Zgłoszenie sprawy – każdy indywidualny wniosek Użytkownika złożony do Getruck za pośrednictwem telefonu  do Getruck (za pośrednictwem sms-a lub mms-a) lub przesłany w formie wiadomości e-mail na adres Getruck.

j.    Diler  – przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż pojazdów.

k.    Zakład Ubezpieczeń - przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych, którego agentem jest Getruck.

3.    Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych przez Użytkowników z Getruck.

4.    Niniejszy regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie  usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 2

1.    Za pośrednictwem Elektronicznego kanału dostępu Getruck umożliwia Użytkownikowi:

a.    Wystawienie oferty sprzedaży pojazdu;

b.    złożenie oświadczenia woli o zawarcie umowy ubezpieczenia;

c.    otrzymanie oferty ubezpieczenia z systemu informatycznego, służącego do zawierania umów ubezpieczenia;

d.    zawarcie umowy ubezpieczenia w systemie informatycznym służącym do zawierania umów ubezpieczenia, na podstawie aktualnych OWU;

e.    udostępnienie umów ubezpieczenia i dokumentów związanych z umową ubezpieczenia oraz zdalną obsługę umów ubezpieczenia umożliwiając ich pobieranie i zapisywanie (umowy ubezpieczenia udostępniane z systemu informatycznego, służącego do zawierania umów); 

f.    świadczenie innych usług związanych z procesem zawierania umów ubezpieczenia.

2.    Rodzaj Usług dostępnych dla Użytkownika jest związany z rodzajem i zakresem ubezpieczenia Użytkownika oraz rodzajem i zakresem ofert ubezpieczenia udostępnianych Użytkownikowi.

3.    Szczegółowy opis usług został umieszczony w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu, stanowiących jego integralną część.

 

Wymagania i warunki techniczne niezbędne do korzystania z Elektronicznego kanału dostępu

§ 3

1.    Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Getruck jest: 

a.    możliwość korzystania z komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet; 

b.    posiadanie adresu e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej;

c.    posiadanie numeru telefonu komórkowego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości SMS oraz MMS.

2.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Getruck treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści  Getruck ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 4

1.    Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2.    Korzystanie z Regulaminu jest bezpłatne. Regulamin jest dostępny u Getruck. Użytkownik może go swobodnie odczytać, wydrukować lub zapisać jego wersję elektroniczną na własnym komputerze lub innym urządzeniu końcowym.

3.    Zapoznanie się z treścią Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz z zawarciem Umowy, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

4.    Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Elektronicznym kanale dostępu.


 

Odpowiedzialność

§ 5

1.    Getruck nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z  Usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu.

2.    Getruck  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.

3.    Getruck nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

4.    Getruck nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

  

Postanowienia końcowe

§ 6

1.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, a szczególnie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług, z zastrzeżeniem, że  Getruck nie może modyfikować dokumentów, które zostały doręczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.    W przypadku zmiany Regulaminu jego aktualna wersja będzie doręczana Użytkownikowi w przypadku kolejnego korzystania przez Użytkownika z Elektronicznego kanału dostępu. 

3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4.    W relacjach z Użytkownikiem ma zastosowanie język oraz prawo polskie.


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną –zgłoszenie pojazdu do sprzedaży

 

§ 1 Zgłoszenie pojazdu do sprzedaży

1.      Sprzedający może zgłosić do sprzedaży dowolną liczbę pojazdów, dla każdego z nich wypełniając odrębny Formularz „Zgłoszenie przedmiotu do sprzedaży”.

2.      Sprzedający zapewnia, że opisany w Formularzu Pojazd, stanowi jego własność/współwłasność a także oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe. 

3.      Sprzedający deklaruje, że treść zgłoszenia oraz zdjęcia zgodne są ze stanem faktycznym pojazdu.

4.      Po wysłaniu zgłoszenia Sprzedający otrzyma link i hasło umożliwiające edycję zgłoszenia.

5.      Sprzedający może zmieniać i uzupełniać dane pojazdu, za wyjątkiem marki i modelu.

6.     Zgłoszenie ważne jest przez 30 dni. Sprzedający może je przedłużać na kolejne okresy 30 dniowe.

7.      Getruck zastrzega sobie prawo modyfikacji treści zgłoszenia oraz nie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.

8.      Dane kontaktowe Sprzedającego mogą znajdować jedynie w polach do tego przeznaczonych. Niedopuszczalne jest umieszczanie danych kontaktowych w opisie pojazdu i na zdjęciach.

 

§ 2 Czynności Getruck

1.    Getruck zobowiązuje się do podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umów sprzedaży Pojazdów, wyszukanym przez siebie nabywcom. Czynności Getruck w szczególności obejmować mogą:

a.    Ogłaszanie oferty w prasie, internecie, innych środkach przekazu;

b.    Przesyłanie ofert drogą mailową;

c.    Przedstawienie oferty bezpośrednio wybranym klientom;

d.    Przedstawienie oferty pośrednikom w obrocie pojazdami; 

2.    Sprzedający wyraża zgodę na podjęcie przez Getruck czynności określonych powyżej i nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń.

 

§ 3 Wynagrodzenie dla Getruck

Z tytułu niniejszej umowy Getruck nie pobiera wynagrodzenia od Sprzedającego.

 

§ 4 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych podane są na stronie https://www.getruck.eu/o-firmie/polityka-prywatnosci 


§ 5 Reklamacje

1.    Użytkownik  ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2.     Reklamacje należy składać pod numerem telefonu 604 931 500, drogą mailową na adres [email protected], za pośrednictwem  formularza na stronie getruck.eu/kontakt lub pisemnie.

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a.    Oznaczenie Użytkownikowi  (dane przedsiębiorcy);

b.    Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.    Getruck dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Usługobiorcę pisemnie lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

5.    Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 pkt a powyżej.

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną  

 - Obsługa umów ubezpieczeń za pomocą Elektronicznego Kanału Dostępu

§ 1

1.    W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Elektronicznego kanału dostępu wymagane jest podanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy ubezpieczenia. 

2.    OWU oraz wszystkie niezbędne informacje wymagane prawem (w tym dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz dokument o dystrybutorze ubezpieczeń) są doręczane Użytkownikowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu. 

3.    Po przekazaniu przez Użytkownika do Getruck niezbędnych informacji do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniu wszystkich warunków umowy za pośrednictwem Elektronicznego kanału dostępu Użytkownik może zawrzeć umowę ubezpieczenia. 

4.    Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika oferty następuje zawarcie umowy ubezpieczenia. 

5.    Użytkownik otrzymuje polisę z systemu informatycznego, służącego do zawierania umów ubezpieczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem MMS. 

6.    Zasady zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, okres, na jaki Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, prawa i obowiązki obu stron Umowy ubezpieczenia oraz warunki jej wykonania określone są w OWU. 


Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

§ 2

1.    Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych dla celów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia.

2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Elektronicznych kanałów dostępu w zakresie związanym z zawieranymi umowami ubezpieczenia jest Zakład Ubezpieczeń, w imieniu którego Getruck wykonuje czynności agencyjne. 

3.    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywania czynności związanych z obsługą zawartej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia.

4.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Usługi, w tym do zawarcia umowy ubezpieczenia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

5.    W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, Getruck odmówi świadczenia usług, do których świadczenia są one niezbędne.

6.    Przetwarzanie danych może być powierzane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związane z obsługą klientów, placówkom medycznym, agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w celu realizacji usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

7.    Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych nie są uprawnione do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Usługi.

8.    Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych są zobowiązane do zastosowania przy ich przetwarzaniu środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych dla zabezpieczenia tych danych, a także do zachowania najwyższej staranności w tym zakresie. Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych na zasadach przewidzianych dla administratora danych.


Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 3

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, skargi lub zażalenia na Usługi świadczone przez Getruck.

2.    Reklamację, skargę lub zażalenie można składać w formie:

a.    pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe skierowana na adres Getruck;

b.    ustnej – telefonicznie na numer wskazany przez Getruck albo osobiście u Getruck;

c.    elektronicznej – wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Getruck.

3.    Odpowiedź na reklamację, skargę lub zażalenie jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi bądź zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik otrzyma informację, 

w której:

a.    zostanie wyjaśniona przyczyna opóźnienia;

b.    wskazane zostaną okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c.    wskazany zostanie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi bądź zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi bądź zażalenia.

5.    Odpowiedź na reklamację, skargę bądź zażalenie jest dostarczana Użytkownikowi w jeden z następujących sposobów:

a.    w postaci papierowej; 

b.    na wniosek Użytkownika, pocztą elektroniczną lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

6.    W przypadku Umowy, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – opublikowanym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Właściwym adresem poczty elektronicznej do kontaktu jest adres e-mail Getruck.


Pobierz regulamin w formie pdf